Een Belgische NSA op ons internet ?

October 9th, 2013 by Rudi Vansnick Leave a reply »

Juli 2013 werd door het federaal parlement beslist om aan de vereisten van de EU regelgeving te voldoen. Met name de data retentie regulering. België liep het risico een “zware” boete te moeten betalen wegens het niet implementeren van de EU regelgeving (EU directive 2006/24/EC) en daarom zou dan ook snel even een wet worden gestemd die alle telecom operatoren verplicht gedurende 12 maanden de communicatie-elementen (dus niet de inhoud) bij te houden. Dit vergt uiteraard extra opslagcapaciteit in de datacenters.

De Vlaamse openbare nieuwszender VRT liet dit niet onopgemerkt voorbij gaan en ging op interview. Minister Johan Vande Lanotte werd om uitleg gevraagd bij deze wet, en ook mij werd om een visie vanuit de providers en gebruikershoek gevraagd. U kan de uitzending nog bekijken op deze link.
Het is niemand ontgaan dat heel wat malafide partijen en personen actief zijn op het internet. En uiteraard zijn wij eveneens voor het aanpakken en effectief “verwijderen” van deze partijen van het Internet. Echter, of dit zomaar met een lokale of regionale wetgeving kan blijft een groot vraagteken. Immers het Internet stopt niet aan onze landsgrenzen terwijl de jurisdictie veelal beperkt blijft tot het land van toepassing.

Het impact van dergelijke wetgeving, zoals trouwens ook in andere dossiers voorkomt, is in de voorstudie van het wetsontwerp wellicht totaal uit het oog verloren. Reeds eerder, in februari 2010 met name, werd in een parlementaire hoorzitting het debat gevoerd rond de toepasbaarheid van de EU regelgeving. Toen werd beslist om te wachten en uit te kijken hoe het in andere landen tot ontwikkeling kwam.   Uiteindelijk, blijkbaar onder zware druk van de EU [ een miljoenen boete zou worden opgelegd aan België ], heeft men in het parlement de nodige moed gevonden, tijdens de vakantieperiode weliswaar, om de wet te stemmen. Hoe die zal worden toegepast is en blijft voor mij een vraagstuk. Er zijn heel wat onduidelijkheden waardoor de toepassing in de praktijk voor heel veel ergernis zal zorgen. Ik kijk alvast uit naar het vervolgverhaal.

Enkele extracten uit de wet als duiding van de context van toepassing van deze wet :

« Deze wet voorziet in een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (“Dataretentierichtlijn”) (Publicatieblad 13 april 2006, L 105/54) en van artikel 15.1 van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (“richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie”) (Publicatieblad, 31 juli 2002, L 201/37). ».

In artikel 126 lezen we duidelijk welke elektronische diensten worden beoogd onder deze wet (in het vet de teksten die expliciet het internet als dienst vermelden) :

« Art. 126. § 1. Onverminderd de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, bewaren de aanbieders van aan het publiek aangeboden vaste telefoniediensten, mobiele telefoniediensten, internettoegangdiensten, internet-e-maildiensten, of internettelefoniediensten, en de aanbieders van de onderliggende openbare elektronische- communicatienetwerken de verkeersgegevens, de locatiegegevens, de gegevens voor identificatie van de eindgebruikers, de gegevens voor identificatie van de gebruikte elektronische-communicatiedienst en de gegevens voor identificatie van de vermoedelijk gebruikte eindapparatuur, die door hen worden gegenereerd of verwerkt bij het leveren van de betreffende communicatiediensten. Onder aanbieders in de betekenis van dit artikel worden ook de doorverkopers in eigen naam en voor eigen rekening verstaan.

. . . . verder zien we onder dit artikel :

2° wat de internetgegevens betreft, door deze aanbieders worden gelogd.

§ 2. De gegevens bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, worden bewaard met het oog op :

a) de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten zoals bedoeld in de artikelen 46bis en 88bis van het Wetboek van strafvordering;

b) de beteugeling van kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten, zoals bedoeld in artikel 107;

c) het onderzoek door de Ombudsdienst voor telecommunicatie naar de identiteit van de personen die kwaadwillig gebruik hebben gemaakt van een elektronische-communicatienetwerk of -dienst, zoals bedoeld in artikel 43bis, § 3, 7°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

d) de vervulling van de inlichtingenopdrachten met inzet van de methoden voor het verzamelen van gegevens zoals bedoeld in de artikelen 18/7 en 18/8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De diensten- en netwerkaanbieders bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, zorgen ervoor dat de gegevens opgenomen in paragraaf 1, eerste lid, onbeperkt toegankelijk zijn vanuit België en dat deze gegevens, en alle andere daarmee verband houdende vereiste informatie onverwijld en op eenvoudig verzoek aan de autoriteiten belast met de opdrachten bedoeld in de punten a) tot d) kunnen worden meegedeeld en uitsluitend aan deze laatsten.

§ 3. De gegevens ter identificatie van de eindgebruikers, de gebruikte elektronische-communicatiedienst en de vermoedelijk gebruikte eindapparatuur worden bewaard vanaf de inschrijving op de dienst, zolang binnenkomende of uitgaande communicatie mogelijk is door middel van de dienst waarop werd ingetekend en gedurende twaalf maanden vanaf de datum van de laatste geregistreerde binnenkomende of uitgaande communicatie.
De verkeers- en localisatiegegevens worden bewaard gedurende twaalf maanden vanaf de datum van de communicatie.

Zoals in De Tijd ook werd aangehaald, is de wettekst een stuk uitgebreider dan datgene wat door de EU regelgeving wordt opgedragen.

 

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close